Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej wychowanków i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Wykonuje zadania publiczne w zakresie:
- pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Celem Stowarzyszenia jest:
- utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród wychowanków szkoły,
- udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia, wychowankom szkoły oraz uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie,
- zachowanie więzi wychowanków ze szkołą, gronem pedagogicznym oraz z Regionem Ziemi Łańcuckiej,
- kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły oraz jej wychowanków,
- popularyzowanie poprzez prace naukowo-badawcze i monograficzne historii szkoły oraz regionu,
- udzielanie pomocy szkole w kształceniu i wychowaniu uczniów,
- utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą i branie udziału w jej uroczystościach,
- organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz spotkań okolicznościowych.

załączniki