STATUT STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM H. SIENKIEWICZA W ŁAŃCUCIE

ŁAŃCUT 1997

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie" i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu "Stowarzyszeniem".

2.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

3.

Siedzibą i terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Łańcut.

4.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

5.

Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez odpowiednie organy administracji państwowej.

 

Rozdział II

CEL STOWARZYSZENIA.

 

6.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji ekonomocznej wychowanków i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania publiczne w zakresie:

-  pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób

- wspierania  nauki, edukacji, oświaty i wychowania

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontektów i współpracy między            społeczeństwami.

Celem Stowarzyszenia jest:

- utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród wychowanków szkoły,

- udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia, wychowankom szkoły, oraz uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie,

- zachowanie więzi wychowanków ze szkołą, gronem pedagogicznym oraz z Regionem Ziemi      Łańcuckiej,

- kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły oraz jej wychowanków,

- popularyzowanie poprzez prace naukowo-badawcze i monograficzne historii szkoły oraz regionu,

- udzielanie pomocy szkole w kształceniu i wychowaniu uczniów,

- utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą i branie udziału w jej uroczystościach,

- organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych do regionu i szkoły oraz spotkań towarzyskich i okolicznościowych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

 

8.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba, która:

1. ukończyła szkołę,

2. była jej uczniem,

3. była związana ze szkołą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, której działalność ma związek   z rozwojem szkoły oraz rozwojem kulturalno-oświatowym regionu.

 

9.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. brania czynnego udziału w pracach statutowych Stowarzyszenia,

2. wybierania i wybieralności do organów Stowarzyszenia,

3. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem organów Stowarzyszenia,

4. korzystanie ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia.

 

10.

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

11.

Członkowie zwyczajni obowiązani są:

1. brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszzenia,

3. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

12.

Członkowie wspierający są obowiązani:

1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,

2. opłacać składki członkowskie.

 

13.

Deklaracje przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje zarząd.

Decyzja o przyjęciu na członka powinna być podjęta najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po złożeniu deklaracji, a o decyzji tej zarząd zawiadamia ubiegającego się w ciągu 14 dni.

 

14.

Członkostwo ustaje wskutek:

1. wystąpienia zgłaszanego na piśmie,

2. wykreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia,

3. wykluczenia.

 

15.

Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez członka.

Wykreślenie z rejestru członków następuje w szczególności gdy członek nie wykonuje obowiązków statutowych lub nastąpił jego zgon.

Wykluczenie członka z rejestru nastepuje w przypadku gdy z jego winy dalsze pozostawanie   w szeregach Stowarzyszenia nie da się pogodzić z postanowieniami statutu.

 

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

16.

Organami Stowarzyszenia są:

1. zebranie ogólne członków,

2. zarząd,

3. komisja rewizyjna,

4. sąd koleżeński.

W skład organów Stowarzyszenia wchodzić mogą wyłącznie członkowie zwyczajni.

 

17.

Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

18.

Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

19.

Głosowania w organach Stowarzyszenia odbywają się jawnie, chyba, że zgłoszono wniosek    o głosowanie tajne.

 

20.

Organy Stowarzyszenia  mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba  dokooptowanych członków danego organu nie może przekroczyć 1\3 liczby członków organu pochodzących z wyboru, spośród osób, które kandydowały, a nie otrzymały wymaganej liczby głosów. W razie braku takich osób można uzupełnić skład organu spośród innych członków zwyczajnych.

 

 

Rozdział V

ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW

 

21.

Zebranie ogólne członków zwyczajnych jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

22.

Do kompentencji zebrania ogólnego należy:

1.ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2.uchwalanie statutu i zmian do niego,

3.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,

4.udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi ,

5.wybór pozostałych organów Stowarzyszenia,

6.ustalenie wysokości składek członkowskich,

7.podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.

 

 

23.

Zebranie ogólne członków zwyczajnych odbywa się raz na 4 lata, zaś nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie z inicjatywy zarządu, wniosku komisji rewizyjnej lub wniosku 1\3 członków Stowarzyszenia.

 

24.

W zebraniu ogólnym Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie. O ile w pierwszym terminie nie zbierze się quorum, zebranie odbywa się w drugim terminie i jest prawomocne bez względu na ilość osób.

 

Rozdział VI

ZARZĄD

 

25.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 

26.

Zarząd składa się z 8 do 15 członków i powinien się ukonstytuować w ciągu 14 dni od zebrania ogólnego, powołując ze swojego grona: prezesa, dwóch w-ce prezesów, sekretarza    i skarbnika, którzy tworzą prezydium zarządu.

Do zakresu działania zarządu należy:

1.uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych,

2.zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

3.opracowywanie projektu regulaminów określających zasady i formy działania poszczególnych organów,

4.powoływanie sekcji problemowych, w skład których mogą również wchodzić członkowie wspierający i osoby spoza Stowarzyszenia,

5.składanie sprawozdań ogólnemu zebraniu członków,

6.zapewnienie wykonania uchwał z zebrania ogólnego członków,

7.decydowanie w innych sprawach  niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

27.

Posiedzenia zarządu odbywają się zgodnie z planem i w miarę potrzeby nie mniej niż raz na      2 miesiące. Posiedzenie zarządu zwołuje prezes lub 1/3 członków zarządu i są one protokółowane.

 

Rozdział VII

KOMISJA REWIZYJNA

 

28.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy                    i sekretarza.

 

29.

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, jego organów i występowania z wnioskami pokontrolnymi,

2. ocena działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

3.żądanie od wybieranych organów Stowarzyszenia wyjaśnień w sprawie działalności,

4.składanie sprawozdań na zebraniu ogólnym członków oraz występowanie z wnioskiem        w sprawie absolutorium dla zarządu.

5.Przewodniczący komisji rewizyjnej lub delegowany przez niego członek ma prawo brać czynny udział w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Rozdział VIII

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

30.

Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy, załatwianie sporów powstałych między członkami w obrębie Stowarzyszenia, a wynikłych w związku z jego działalnością.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do zebrania ogólnego członków w ciągu miesiąca od otrzymania orzeczenia.

 

31.

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza, a jego działalność określa regulamin sądu koleżeńskiego.

 

Rozdział IX

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

 

32.

Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:

1.wpływy z wpisowego i składek  członkowskich,

2.zapisy, subwencje i darowizny,

3.inne dochody.

 

33.

Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o powszechnie obowiązujące pzrepisy oraz decyzje Zarządu.

 

34.

Działalność Stowarzyszenia mieszcząca się w granicach określonych dla stowarzyszenia pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą.

W Stowarzyszeniu zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majatkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,                             z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa   w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majatku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majatku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

35.

Działalność może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i do realizacji zadań statutowych.

36.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Stowarzyszenia, względnie innych osób upoważnionych przez zarząd.

 

Rozdział X

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

37.

Zmiany statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały zebrania ogólnego członków podjętej większością 2\3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

38.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie ogólne członków powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadza likwidację.

Uchwała w sprawie przekazania majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.